หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : คู่มือประกัน(ใหม่)
โดย : admin
เข้าชม : 3233
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
พิมพ์  

     คู่มือประกัน (ใหม่)

1. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
10. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
11. ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา