หมวดหมู่ : เอกสารประกัน
เรื่อง : เอกสารประกัน
โดย : admin
เข้าชม : 18492
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
พิมพ์  

 

### SAR ปี 2554

### SAR 2555 (download)

### แบบรายงานตอนที่3-แบบสรุปผลการดำเนินงานรายมาตรฐาน (download)

### แบบรายงานตอนที่4-สรุปผลการพัฒนา (download)

### แบบประเมิน มาตรฐานที่ 1-15 ###

- มาตรฐานที่ 1
- มาตรฐานที่ 2
- มาตรฐานที่ 3
- มาตรฐานที่ 4
- มาตรฐานที่ 5
- มาตรฐานที่ 6
- มาตรฐานที่ 7
- มาตรฐานที่ 8
- มาตรฐานที่ 9
- มาตรฐานที่ 10
- มาตรฐานที่ 11
- มาตรฐานที่ 12
- มาตรฐานที่ 13
- มาตรฐานที่ 14
- มาตรฐานที่ 15

 

### เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 56

### มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

### การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน

### ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์

### แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 (สำหรับครูประจำชั้น)

### แบบสรุปมาตรฐานที่ 1-6 (สำหรับหัวหน้ามาตรฐาน)

####### สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปี 2554 ######

#### สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปี 2555 ###